09 AK en VMK

Vraag: 

Indien er gewerkt wordt met aanstellingskeuringen (AK) en/of verplichte medische keuringen (VMK), is het dan bij de werknemers bekend dat deze keuringen voor hen arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen hebben en dat deze keuringen alleen worden uitgevoerd bij functies waarvoor aantoonbaar bijzondere functie-eisen van toepassing zijn?

Toetsingscriteria: 

Een verplichte medische keuring is ieder medisch onderzoek van een werknemer tijdens zijn dienstverband of bij indiensttreding, dat is gebaseerd op een wettelijke verplichting of verplichting op basis van een CAO, waaraan een werknemer zich in opdracht van zijn werkgever dient te onderwerpen en dat niet wordt verricht in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. Aan een verplichte medische keuring zijn rechtsgevolgen verbonden. De twee genoemde vormen van verplichte medische onderzoeken, namelijk Aanstellingskeuring (AK) en Verplicht Medische Keuring (VMK),  kunnen dezelfde onderzoeken zijn, alleen het tijdstip van afnemen verschilt: bij indiensttreding (AK) of tijdens het dienstverband (VMK). Sinds de Wet op de Medische Keuringen (1998) zijn verplichte medische onderzoeken alleen dan acceptabel, indien bijzondere functie-eisen aanwezig zijn. Een bijzondere functie-eis is een functiekenmerk dat een verhoogd risico op aantasting van de gezondheid en/of veiligheid van de werknemer en/of van derden tot gevolg heeft. van derden tot gevolg heeft.

Kernelementen zijn:

  • voor werknemers in bepaalde functies of van bepaalde (leeftijd)groepen;
  • aanwezigheid bijzondere functie-eisen;
  • voor indiensttreding (AK) of tijdens het dienstverband (VMK);
  • werkgever krijgt inzicht in resultaten;
  • mogelijke rechtsgevolgen;
  • opzet door bedrijfsarts met input van werkgever en werknemersvertegenwoordiging;
  • uitvoering door bedrijfsarts.

Een Verplichte Medische Keuring (AK, VMK) is niet hetzelfde als een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), maar kan daar wel deel van uitmaken. Het Preventief Medisch Onderzoek kan zowel verplichte als vrijwillige onderzoeken omvatten. Bij een Preventief Medisch Onderzoek kan de bedrijfsarts aan meer aspecten van de gezondheid aandacht besteden dan bij een Verplichte Medische Keuring. Bij een Verplichte Medische Keuring mogen alleen die aspecten onderzocht worden die te maken hebben met de bijzondere functie-eisen of die op basis van wetgeving strikt noodzakelijk zijn.

Wetten, regels en normen: 

Wet op de medische keuringen (WMK)

Samenvating:

Aard
keuring
Wettelijke
grondslag
Richtlijn voor
de praktijk
Verplicht
 
Inhoud
 
Uitslag
 
Herkeuring
 
Aanstellings-keuring (AK) WMK

Leidraad aanstellings-keuringen, SZW/VWS, 2005

Ja, indien op basis categorale wet

Vaststellen volgens systematiek WMK Ja, blokkerings-recht keurling*

Ja,
art. 12 lid 1

Verplichte Medische Keuring (VMK) WMK,
CAO
Leidraad verplichte medische keuringen, NVAB, 2007

Ja,
voor alle werknemers in die functie

Vaststellen volgens systematiek leidraad VMK

Ja,
geen blokkerings-recht keurling*
Afhankelijk van de specifieke regeling
Periodieke Arbeidsgezond-heidskundig Onderzoek (PAGO) Arbeids-omstandig-hedenwet, art. 18 Professionele standaarden, afhankelijk van arbeidsrisico

Aanbod verplicht, deelname vrijwillig

In overleg vast te stellen, gerelateerd aan risico in het werk

Geen uitslag,
tenzij met toestemming werknemer
Zo nodig een gerichte controle op medische gronden

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Is een meer medische uitvoering van PAGO, wordt niet genoemd
in de wet 
Leidraad PMO, NVAB 2006 Vrijwillig In overleg vast te stellen Zo nodig gerichte controle  

*  keurling is de gekeurde werknemer

Vraagtype: 
Beleidsvraag