Wettelijke toetsing wanneer en door wie?

Toetsen van de RI&E

Voor het toetsen van een RI&E zijn vier varianten beschikbaar: 

1.     Geen toets 

Er hoeft geen toets van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • bij het bedrijf maximaal 25 werknemers werken (alle vestigingen samen) en
  • voor het opstellen van de RI&E een branchespecifiek RI&E-instrument is gebruikt dat is goedgekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde kerndeskundige én het bedrijf onder de betreffende branche valt. 

Het erkende branchespecifieke RI&E-instrument is te vinden via www.rie.nl.     

2.     Toets door de arbodienst 
Het bedrijf heeft een contract met een gecertificeerde arbodienst. Deze arbodienst voert de toets uit (vangnetregeling). Deze toets vindt plaats door middel van een werkplekbezoek.

3.    Toets door een gecertificeerde kerndeskundige met werkplekbezoek
Het bedrijf heeft geen contract met een gecertificeerde arbodienst en schakelt een gecertificeerde arbokerndeskundige (hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundige) of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts in (maatwerkregeling). In principe vindt de toets plaats via een werkplekbezoek.

4.    Toets door een gecertificeerde kerndeskundige zonder werkplekbezoek
Het bedrijf heeft geen contract met een gecertificeerde arbodienst en schakelt een gecertificeerde arbokerndeskundige in (maatwerkregeling). Deze zogenaamde papieren toets houdt in dat de gecertificeerde kerndeskundige niet langs hoeft te komen om de RI&E te toetsen. Het is bij deze keuze van belang dat het bedrijf zich realiseert dat een papieren toets wettelijk gezien wel mag, maar dat deze toets uitsluitend gericht is op de basisgegevens van het bedrijf en of aan normen, wetten en richtlijnen is voldaan. De papieren toets biedt daarmee een lager kwaliteitsniveau dan een toets met werkplekbezoek. 


Voor alle duidelijkheid: het toetsen betekent geen goedkeuring van de RI&E. Het toetsen houdt feitelijk in: vaststellen of alle risico’s die spelen in het bedrijf op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf correct is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Tevens wordt er gekeken is of er een  plan van aanpak is. De toets zegt dus eigenlijk alleen of een RI&E aan formeel te stellen eisen voldoet en zegt niets over kwaliteit. 
De toetser geeft als het goed is ook aan waar het aan schort en welke aanvullingen / wijzigingen de RI&E uitvoerder nog moet maken om aan de wettelijke eisen te voldoen.