31 Werken in besloten ruimten

IMA soort: 
IMA-A

Algemeen 

Definitie van besloten ruimte

Volgens het Arbo Informatieblad 5 Veilig werken in besloten ruimten wordt onder een ‘besloten ruimte’ verstaan: een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang en gebrekkige of slechte natuurlijke ventilatie, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die risico’s met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Besloten ruimten komen in vele bedrijfstakken voor, in industriële gebouwen maar ook in woningen. 

Voorbeelden van besloten ruimten

 • tanks, waaronder brandstoftanks;
 • reactieketels en opslagtanks in bijvoorbeeld de (petro)chemische industrie;
 • kruipruimten;
 • leidingkelders;
 • silo’s;
 • kruipruimten onder gebouwen;
 • mestkelders en giertanks op agrarische bedrijven;
 • rioleringsstelsels;
 • gemalen;
 • sleuven met pijpleidingen;
 • werkputten (openbare werken);
 • dubbele wanden en sommige andere ruimten op schepen, bijvoorbeeld boegschroefruimten;
 • zijbeunen/dubbele bodems;
 • ladingruimten open of afsluitbaar, voor containers/stukgoed/bulk;
 • stuurmachineruimten;
 • tankwagens voor vervoer van vloeistoffen, vaste stoffen en gassen;
 • dubbele wanden en sommige andere ruimten op schepen, bijvoorbeeld voorpiekruimten of ballasttanks;
 • gegaste boxcontainers;
 • tankwagens voor vervoer van vloeistoffen, vaste stoffen en gassen. 

Belangrijkste risico’s

De belangrijkste risico’s bij het betreden van en werken in een besloten ruimte zijn:

 • verstikkingsrisico (door gebrek aan zuurstof);
 • gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
 • brand- en explosiegevaar (gas- of stofexplosies);
 • biologische agentia;
 • bewegende delen;
 • uitglijden, struikelen over obstakels en getroffen worden door vallende voorwerpen;
 • gevaren van elektriciteit: elektrocutie;
 • volumevergroting inert gas;
 • warmteziekte door blootstelling aan hitte in een besloten ruimte;
 • lawaai;
 • fysieke belasting;
 • slechte toegankelijkheid;
 • werkdruk;
 • andere risico’s, zoals vallen (in diepte of van hoogte), stoten, knel- en pletgevaar, verdrinken. 

Bij het werken in besloten ruimten geldt in de meeste gevallen dat van de genoemde risico’s er verscheidene tegelijkertijd kunnen optreden.

Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.