2.9 Thuiswerken

NB: Deze module richt zich op thuiswerken. Hierbij gaat het om beeldschermwerk. De module is een korte checklist op grond waarvan de werkgever kan bepalen of de zaken betreffende beeldschermwerken thuis voldoende op orde zijn. Indien dit niet het geval is, wordt aangeraden een enquête uit te zetten onder de thuismedewerkers.

Als u dieper wilt ingaan op specifieke gerelateerde issues, dan kunt u aanvullend de volgende modules toepassen:

1.07 Werk- en rusttijden
1.08 Psychosociale arbeidsbelasting
1.12 COVID-19

Bij thuiswerken spelen psychosociale arbeidsomstandigheden (PSA) een belangrijke rol. Dit is specifiek van belang omdat de werkgever en de leidinggevende bij thuiswerken geen direct toezicht hebben. Vaak is er, zeker in het begin, veel aandacht voor de werkplek en minder voor PSA. U kunt de PSA-module toepassen. U kunt ook nadruk leggen op PSA-gerelateerde items in deze module; deze zijn in onderdeel B als volgt terug te vinden: 1 (onder c, h, i, l, m en o), 5 en 6 (onder a en b), 8 en 9.

De inventarisatie is bondig opgezet (A). Onder criteria en toelichting (B) staat veel informatie die gebruikt kan worden om medewerkers te informeren, trainen en ondersteunen.

Toelichting op de enquête voor thuismedewerkers
De werkgever heeft de zorgplicht om ervoor te zorgen dat de beeldschermwerkplek thuis in orde is en aan minimale eisen voldoet. Feitelijk betreft deze zorgplicht dezelfde zorgplicht als op kantoor. Dit kan lastig zijn, omdat niet alle factoren even makkelijk te beïnvloeden en/of te realiseren zijn. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, verlichting en/of een eigen werkkamer. Omdat deze aspecten onder de zorgplicht vallen, zijn deze aspecten wel meegenomen, hetzij in de inventarisatie, hetzij in de toelichting. Het kan zo zijn dat thuis redelijkerwijs niet altijd eenzelfde niveau aan voorzieningen geboden kan worden in vergelijking met het kantoor, zeker op de korte termijn.

Primair wil het bedrijf door zicht te krijgen op de werkplek actie kunnen ondernemen ter verbetering, als dat nodig is. Ook dit is lastig, omdat de leidinggevende en/of de preventiemedewerker geen direct zicht heeft op de werkplek. Een enquête kan hierbij helpen. Aanbevolen wordt om als de medewerker de enquête heeft ingevuld, de medewerker te vragen een foto te mailen waarop de gehele werkplek te zien is. Deze foto levert belangrijke informatie op om te zien of en hoe verbetering wenselijk en nodig is. Een dergelijke foto kan bijvoorbeeld eenvoudig met de smartphone gemaakt en gemaild worden. Uiteraard kan het zo zijn dat niet elke foto onmiddellijk bekeken kan worden. In dat geval is het van belang deze foto’s goed te archiveren, zodat wanneer de medewerker contact opneemt met de helpdesk, deze erbij gepakt kan worden.

Aanbevolen wordt de enquête uit te zetten als de antwoorden op de eerste drie vragen knelpunten aan het licht brengen.